Заговор через траву девясил поможет набраться сил после тяжёлой болезни или после серьёзной чистки.
Свечу обязательно, скрутить или отлить самой, при этом заговорить.
Когда станете зажигать, то ещё читайте тот же заговор.
Обряд не мой, но очень хороший. Я внесла некоторые изменения.
Проверен.
Обряд на украинском языке, поэтому и текст заговора и его транскрипции я написала внизу.
Оман, оман, розвій туман, хворобу прожени, силу та здоровья мені поверни.
То не свічку я кручу, а здоровья до себе залучаю.
Від землі трава росте, від землі та трава силу бере, жовтим коліром цвіте.
Зеленим листям зеленіє, коренем за землю міцно тримається,
Усілякої хвороби чураєься.
Так і мені  від землі та трави ту силу взяти,
Так і мені з оманом здоров*я щодня набиратись, здоровою стати.
Як та квітка мені цвісти, а силам моїм та здоров*ю з кожнем днем расти.
Дай трава цілюща, від землі-матері силами життєвими наповнитися.
Через свічки вогонь, через слово, через корінь, через листя до здоров*я повернутись.
Як вогонь горить, як дим йде, так сила та здоров*я до мене прийде.
Прояви свічка вогнем, прояви коренем, словом тебе замовляю,
Силою матері-землі заклинаю.
Сили та здоров*я мені моя свічка дає, ніхто тих сил в мене не відбере
Ні чаклун, ні відьма, ні своє, ні чуже,
Ні дідько лисий , ні біс молодий мое здоров*я не забере.
Ніхто сил життєвих моїх не вкраде, доки сонце на заході не зійде.
Ніхто здоров*я мого не поцупить, та слово моє не зіб*є
Доки земля матінко на моєму захисті є.
А хто здоров*я мене позбавляти надумає,
Того омановий туман з усіх бокі окутає.
В трясовину заведе, та й пельку там воском йому заллє.
Амінь.

ОмАн, омАн, розвИй тумАн.
ХворОбу прожэнЫ, сЫлу та здорОвья мэнИ повэрнЫ.
То нэ свИчку я кручУ, а здорОвья до сЭбэ залучАю.
Вид зэмлИ травА ростЭ, вид зэмлИ та травА сЫлу бэрЭ,
жОвтым кОлиром цвитЭ, зэлЭным лЫстям зэлэнИе,
кОрэнэм за зЭмлю мИцьно трымАеться.
УсилЯкойи хворОбы чурАеться.
Так и мэнИ вид зэмлИ та травЫ ту сЫлу взЯты.
Так и мэнИ з омАном здорОвья щоднЯ набырАтысь, здорОвою стАты.
Як та квИтка мэнИ цвистЫ, а сЫлам мойИм та здорОвью кОжэн дЭнь растЫ.
Дай травА цилЮща вид зэмлИ-мАтэри сЫламы жЫттевымы напОвнытыся.
ЧэрЭз свИчкы вогОнь, чэрЭз слОво, чэрЭз кОринь, чэрЭз лЫстя до здорОвья повэрнУтыся.
Як  вогОнь горЫть, як дЫм йдЭ, так сЫла та здорОвья до мЭнэ прыйдЭ.
ПроявЫ свИчка вогнЭм, проявЫ кОрэнэм.
СлОвом тэбЭ замовлЯю, сЫлою мАтэри-зэмлИ заклынАю.
СЫлы та здорОвья мэнИ моЯ свИчка даЕ,
НихтО тых сыл в мЭнэ нэ видбэрЭ, ни чаклУн, ни вИдьма, ни своЕ, ни чужЭ,
Ни дИдько лЫсый, ни бИс молодЫй моЕ здорОвья нэ забэрЭ.
НихтО сЫл життЕвых  мойИх нэ вкрадЭ, дОкы сОнцэ на зАходи
нэ зийдЭ.
НихтО здорОвья могО нэ поцУпыть та слОво моЕ нэ зибьЕ,
Докы зэмлЯ-мАтинко на моЕму зАхысти е.
А хто здорОвья мЭнэ позбавлЯты надУмае,
ТогО омАновый тумАн з усИх бокИв окУтае.
В трясовЫну завэдЭ та й пЭльку йомУ там вОском заллЕ.
АмИнь.